注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

窗外有蓝天

落花人独立,微雨燕双飞。

 
 
 

日志

 
 
关于我

寻找,管什么日月星辰,跋涉,分什么冬夏秋春。我们就这样携着手,走呵,走呵……

网易考拉推荐

日有所诵(声母部分)  

2010-09-04 13:16:16|  分类: 资料共享 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

  日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

1  a o e i u ü

(hēi) (é) () (bái) (é)

() () (liǎng) (zhī) (é)() (tóng) () (guò) (dōng)

(bái) (é) () (shí) (cǎo)(hēi) (é) (lái) () ()

(dōng) (tiān) (běi) (fēng) ()(cǎo) () (zhēn) (nuǎn) (huo)

(zhù) (zài) (cǎo) () ()(é) (é) (chàng) (zhe) ()

日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

 

(liù) (zhī) (xiǎo) ()

(nǎi) (nai) (mǎi) (le) (liù) (zhī) (xiǎo) ()

() (gěi) (xiǎo) () () (míng) ():a o e i u ü。

() (men) () (xià) (dōu) (zǒu) (sàn)

() (zhī) (dōng) (lái) () (zhī) 西()

() (ya) (zài) () (rèn) () (chū)

(shuí) (shì) ü u i e o a?

 

日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

 

         y   ü   yu

(xiǎo)ü (hěn) (jiāo) (ào)

(yǎn) (jīng) (wǎng) (shàng) (qiáo)

() y (bāng) () (zhāi) (diào) (jiāo) (ào) (mào)

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

3  b  p  m  f

(bǎi) (gǎn) (jiāo) ()     (bǎi) (fèi) (dài) (xīng) 

 

(bǎi) (nián) () ()      (bǎi) () () (yàn) 

 

(bǎi) () () (jiě)      (píng) () (qīng) (yún)

 

(píng) (fēn) (qiū) ()      (píng) (dàn) () () 

 

(píng) () (píng) (zuò)      (píng) () (jìn) (rén)

 

 

日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

 

(xiǎo) () ()

(xiǎo) () ()() (shàng) ()

() (ya) ()() () (la)

(bié) (zháo) ()() (sòng) ()

(gùn) (er) (qīng) (qīng) ()

() () (huí) (dào) (duì) () ()

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

()  (shí)  (jiē)

() (zhī) (shǒu)() () (ba)

() (zhī) (shǒu)() () (ma)

(xiǎo) () (wa)() (shí) (jiē)

(shí) (jiē) (gāo)() () ()

() (ya) ()() (ya) ()

() (shàng) (shí) (jiē) (xiào) () ()

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

4  d  t  n  l

 

() (biān) (yǒu) () (wān) (wān) (liǔ)

(liǔ) (xià) (yǒu) (tóu) (xiǎo) (huáng) (niú)

(xiǎo) (niū) (yòng) (xīn) (huà) (xiǎo) (niú)

(sòng) (gěi) () (de) (hǎo) (péng) (you)

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

复习一

() () (huan) () () ()

() (ba) () () (ma) (ài) ()

() () (shàng) () (le) () () () ()。 

 

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

() (chàng) ()

() (zi)(bái) (é)

(liǎng) () (péng) (yǒu) () (sài) (chàng) ()

() (zi) () (shēng) (jiào)() (de) (shēng) (yīn) (zuì) (gāo)

(jiān) (jiān) (de) () (er) () (xiǎo) (niǎo) (xià) ()

(bái) (é)() () ()”。

(lǎo) (shǔ) (tīng) (le) (duǒ) (jìn) (dòng)

() () (tīng) (le) () (ěr) (duo)

(shēng) (yīn) (tài) (gāo) () (hǎo) (tīng)

(shēng) (yīn) (tài) (xiǎng) () (hǎo) (tīng)

(zěn) (yàng) (chàng) () (shòu) (huān) (yíng)

() (tóng) () (zhǎo) (xiǎo) (huáng) (yīng)。 

 

日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

 

5   g  k  h

(xiǎo) (bái) ()

() (ge) (yǒu) (zhī) (xiǎo) (bái) ()

(xiǎo) (bái) () (ya) (ài) (chàng) ()

() () ()() () ()

() (ge) (tīng) (le) (xiào) () ()

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

(qīng) (qing) (de) (xiǎo) () (biān)(yǒu) () () () (ge)  (zuò) (zài) (cǎo) () (shang) (huà) () (huā)(xiǎo) () (di) (kàn)(jiàn) (le)(duì) () (ma) (shuō):“() () (yào) (huà) (huà)!” 

 

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

6  j  q  x

(bàng) (wǎn)() (ma) (zài) () () (fu)() (ba) () () (ye) (zài) (xià) ()() (ge) (zài) () () ()() (zài) (shù) (xià) (wèi) ()() (jiā) (rén) (zài) () ()(zhēn) (kāi) (xīn) (a)

日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

(jiǎ) ()

(jiǎ) () (tiān) (shang) (shǎn) (liàng) (de) (xīng) (xing)

(xiàng) () (diǎn) () (yàng) (luò) (xià) (lái)

() (gāi) (duō) (hǎo) (ya)

(shì) (jiè) (shang) (de) (xiǎo) (péng) (you)

() (huì) (pǎo) (chū) (lái) (jiǎn)

(guà) (zài) () (ma) (de) () (zi) (shang)

(jiǎ) () (quán) (shì) (jiè) (de) () (ma)

(dōu) (dài) (shang) (měi) () (de) (xiàng) (liàn)

() (gāi) (duō) (hǎo) (ya)

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

7  z  c  s

(sǎn)

(xià) () ()(xià) () ()

() () (zuān) (jìn) (le) (yuán) (yuan) (de) () () ()

(xià) () ()(xià) () ()

(xiǎo) () (duǒ) (jìn) (le) 绿() 绿() (de) () () (sǎn)

(xià) () ()(xià) () ()

(xiǎo) (niǎo) (cáng) (jìn) (le) () (mi) (de) (shù) () (sǎn)

(xià) () ()(xià) () ()

() (chēng) (kāi) (le) (měi) () (de) (xiǎo)(huā) (sǎn)。 

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

 

(sòng) (jiāng) (de) (jūn) (shī)——() (yòng)

() (shang) () (sǎn)——() () () (tiān)

(wài) (shēng) () (dēng) (long)——(zhào) (jiù)

() () (huáng) (méi) (tóu)——(dǎo) (méi)

(bàn) (liǎng) (mián) (huā)——(miǎn) (tán)

(kǒng) () () (bān) (jiā)——(jìn) (shì) (shū)

(xiù) (cái) (de) (máo) (jīn)——(bāo) (shū)

(dēng) (cǎo) () ()——() (xiǎng)

() (chuāng) (chuī) () (ba)——(míng) (shēng) (zài) (wài)

  日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

 

8   zh  ch  sh  r

(shào) (nián) (láng)

(piān) (piān) (shào) (nián) (láng)

() () (shàng) (xué) (táng)

() (yào) (xián) () (xiǎo)

() () (yǒu) (wén) (zhāng)

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

() (shū) () (wàn) (juǎn)(xià) () () (yǒu) (shén)

() () (nán) (xià)  () () (zhǎo) ()

(chē) (dào) (shān) (qián) () (yǒu) ()

(chē) (shuǐ) () (lóng)    (huà) () 

(xián) (huà)    (diàn) (huà)   (tán) (huà)

 日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

() () (shí)

() (shì) ()(shí) (shì) (shí)

(shí) () (shì) (shí) ()() (shí) (shì) () (shí)

(shí) () () () () (shí)() (shí) () () (shí) ()

日有所诵(声母部分) - 燕飞微雨 - 窗外有蓝天

  评论这张
 
阅读(125)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018